Scroll voor meer

Klimaatverandering en de gevolgen voor stad en dorp

Je merkt niet alleen aan de statistieken dat het klimaat verandert; zomers worden heter en regenbuien worden grilliger en intenser. Samen met de maatschappelijke bouwopgaves hebben gemeenten de uitdaging om klimaatbestendig te ontwikkelen. Hoe creëer je een gezonde leefomgeving en geef je ook ruimte aan de natuur? Hoe pak je dat aan bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en bestaande woongebieden? Ondertussen worden milieueisen alsmaar strenger, zijn klimaatgevolgen sneller zichtbaar en vraagt watermanagement ook veel aandacht.

Heijmans helpt mee de gebouwde wereld aan te passen en weerbaarder te maken. We combineren 100 jaar bouwkennis met innovatie, wetenschap en technologie.

Meer weten?

Adrie helpt je graag verder

Vul het formulier in en ik neem snel contact op

Hittestress in de bebouwde omgeving

In een tijdperk waarin het weer steeds extremer wordt, moeten we oude inrichtingskeuzes herzien. Veel steen leidt tot hittestress. In steden is het soms wel 5 graden warmer dan in omliggend gebied. Door onze kennis van bouwen weten we ook heel goed hoe jouw wereld kunnen verbeteren. Onze duurzaamheidsexperts en biologen ontwikkelen nieuwe toepassingen waarmee we de warmte-opname verminderen. Tegelijkertijd vinden we ook manieren om water beter vast te houden, bijv in gevels en daken van gebouwen. Of in klimaatadaptief asfalt. Een prettige bijkomstigheid: een letterlijke vergroening van de stad en een verbetering van de biodiversiteit.

Download onze brochure over klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen

Waterproblematiek: Regenval en waterwegen

Waterproblematiek uit zich in verschillende vlakken. Hoe ga je om met overvloedig hemelwater? Hoe zorg je ervoor dat het afwateringsstelsel daarop is voorbereid? Oud riool is niet berekend op de extreme regenval van nu. En hoe zit het met die andere keerzijde: dalend grondwater en een stijgende zeespiegel?

Het bergen van water en het afkoppelen van regenwater van het riool zijn oplossingen waar Heijmans mee helpt. We kunnen water langer laten vasthouden, anders begeleiden naar de rioolwaterzuivering of wegleiden naar natuurgebieden.

Met dijken en kademuren bouwen we op een andere manier aan jouw bescherming. Heijmans werkt al decennia aan sluizen, bruggen en waterkeringen. We hebben alle disciplines in huis om stad en land waterveilig te maken.

Een dijk als verdedigingsmuur is voor mensen natuurlijk erg prettig, maar vormt voor veel dieren ook een ongewenste barrière. De Lauwersmeerdijk bijvoorbeeld is een verbinding met het achterland ontworpen om de vismigratie niet af te remmen.

Groen, blauw of grijs

De aanleg van natuur was vroeger een bijzaak, zowel voor ontwikkelaar als voor de gemeente. Die insteek verandert gelukkig snel. Met stedelijk groen maken we de bebouwde omgeving beter voor mens en dier. Meer biodiversiteit en een leefbaarder klimaat.

Belangrijk onderdeel daarin is het terugbrengen van het gebruik van grondstoffen, dat doen we door bijvoorbeeld circulair te bouwen.

Schone lucht, geen privilege

Wist je dat er in België meer mensen sterven aan luchtvervuiling dan door verkeersongelukken? Wij dragen ons steentje bij door onze bouwprojecten zo veel mogelijk emissieloos uit te voeren. We beperken het aantal transportbewegingen en gaan slim om met grondstoffen en afvalstromen. We hergebruiken zelfs beton op de bouwplaats door beton lokaal circulair te produceren.

Voor opdrachtgevers als bedrijven en gemeenten bieden we meerdere oplossingen aan om de luchtkwaliteit op hun locaties te verbeteren. Van geavanceerde verkeersmanagementsystemen om snelheid en emissies te regulieren tot (luchtkwaliteit)monitoringssystemen en luchtverversingssystemen in tunnels aan toe.

Heeft jouw stad al een emissievrije zone? Je herkent in ieder geval vast de opkomst van elektrisch vervoer. Ook daar hebben we diverse oplossingen voor beschikbaar. Wij zorgen dat er voldoende oplaadpunten voor je beschikbaar zijn. We leggen laadnetwerken aan voor meer laadpunten op straat, strategisch gelegen laadhubs of op private terreinen.

Onze oplossingen

 • Berminrichting en beheer

 • De bermen verbinden omliggende natuur met elkaar en sluit aan bij het type natuur in de omgeving. Deze verbinden kan je op verschillende manier realiseren, bijvoorbeeld door het zaaien met inheemse beplanting, gelaagdheid in beplanting toevoegen en creatie van schuil en voortplantingsplaatsen voor dieren. Maar ook goed beheer is noodzakelijk om ecologische waarden in stand te houden en te ontwikkelen.

 • Duurzaam hemelwater

 • Om een klimaatslim gebied te maken, is een integraal plan nodig met zowel ondergrondse als bovengrondse maatregelen, die in hun samenhang klimaat adaptief zijn. Het circulaire watersysteem draagt bij aan het vasthouden van hemelwater in het gebied. En door hergebruik van hemelwater voor groen en fonteinen zorgt het voor een besparing van leidingwater en voor verkoeling. De duurzaamheid kan nog een stap verhoogd worden door het beschikbare gefilterde water ook te hergebruiken voor wc-spoeling. Een circulair watersysteem bestaat uit buffers, pompsystemen en leidingwerk die smart aangestuurd worden.

 • Ecologisch advies

 • Versterk de natuur en maak het verschil voor gebruikers en bewoners. Wij betrekken onze ecologen in projecten, maar ook adviseren de ecologen je om het verschil in de natuur te maken.

 • eMobility

 • Heijmans eMobility is je partner als eigenaar van openbare laadpalen die hun bezoekers graag willen bedienen met laadpunten. Wij installeren en beheren laadpalen en de bijbehorende infrastructuur. Indien nodig, verzorgen wij hiervoor de energievoorziening of de uitbreiding daarvan. Ook kunnen we het parkeerterrein of de parkeergarage opnieuw inrichten en uitbreiden.

 • Levendige bodem

 • Planten en bodemorganismen zijn cruciaal voor een gezonde bodem omdat ze de bodemstructuur bevorderen. Zo'n gezonde bodem heeft een regulerende rol in een gebied en draagt bij aan een gezondere leefomgeving. De voordelen ervan omvatten het voorkomen van bodemerosie, een verbeterde waterretentie die bescherming biedt tegen droogte en hittestress. Maar ook een verhoogde weerstand van planten tegen ziekten en plagen, efficiënte omzetting van organisch materiaal in voeding en humus en hierdoor opslag van stikstof en CO2. Bij interesse in bodemgezondheid in jouw gebied, bieden wij advies en beheersmaatregelen voor behoud of herstel van een gezonde bodem.

 • Natuur en klimaatadapatie

 • Kunstwerken en objecten leveren een positieve bijdrage leveren aan de omgeving door kunstwerken en objecten onderdeel te maken van het groenblauwe netwerk. Denk hierbij aan vleermuisverblijfplaatsen in bruggen en viaducten, groene wanden van kunstwerken of landhoofden of waterinfiltratie en opslag.

 • CO2 neutraal

 • Door gebruik te maken van duurzame mobiliteit op onze projecten, zoals elektrische (bak)fietsen. We verduurzamen en vervangen ons materieel op de bouwplaats door te elektrificeren of op waterstof aangedreven materieel in te zetten. Op de bouwplaats wekken we zelf onze zonne-energie op of we maken uitsluitend gebruik van groene stroom. Hierdoor werken wij CO2 neutraal, maar zorgen onze elektrische machines ook voor minder geluidsoverlast.

  Heijmans heeft het. Heijmans doet het. Al 100 jaar. 

   Heijmans bouwt al 100 al aan de contouren van Nederland. Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving en helpen je met vraagstukken over mobiliteit, energie en leefbaarheid.  

   Wil je meer weten? Bel ons of laat je gegevens achter op het formulier.